ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა

  • ინფორმაციული უსაფრთხოების დაგეგმვა და შემუშავება
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვის პროცესის აგება
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მონიტორინგის, რეაგირებისა და მართვის   პროცესის აგება
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების შიდა აუდიტის პროცესის აგება
  • აპლიკაციების უსაფრთხო შემუშავების  პროცესის აგება
  • სუსტი ადგილების მართვის პროცესის აგება