კონსულტაცია

  • ბიზნეს გეგმის და კომერციული მ.დ.ც. შექმნის კონცეფციების შემუშავება.
  • მარკეტინგული კვლევის ჩატარება და ბიზნეს სტრატეგიის შემუშავება  გარე დამკვეთებისთვის მ.დ.ც. მომსახურების შესაქმნელად.
  • სამშენებლო პროექტისა და პროცესის ტექნოლოგიური კონტროლის განხორციელება გენერალური მენარდის მიერ.
  • დახმარების გაწევა ახალი ენერგოსიმძლავრეების მიერთებაში.