საპროექტო-საძიებო სამუშაოები (ს.ს.ს.)

  • ესკიზური პროექტის (კონცეპტის) შემუშავება და მისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;
  • სამუშაო და საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება, მისი შეთანხმება სახექსპერტიზაში;
  • ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შექმნა.