მ.დ.ც. აშენება და მომსახურება

  • და აწყობა-გაშვება;
  • დამკვეთის თანამშრომლების მომზადება;
  • სერვისული მომსახურება და ექსპლუატაციის ოპტიმიზაცია.