მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / Microsoft-ის გადაწყვეტილებები

Microsoft-ის გადაწყვეტილებები

კომპანია Softline-ის სპეციალისტები ნერგავენ გადაწყვეტილებებს Microsoft-ის პლატფორმაზე, რომლებიც მოიცავს  თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულად ყველა მიმართულებას. რეალიზებადი პროექტები იძლევა  კომპანიის ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისა  და საკუთარ IT-რესურსებთან  მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის საშუალებას.  ერთმანეთთან ინტეგრირებადი  პროდუქტების დანერგვა იძლევა მართვადი და საიმედო ინფრასტრუქტურის შექმნის, კომპანიის რესურსების მწარმოებლურობის გაზრდისა და თანამშრომელთა მოხერხებული მუშაობის უზრუნველყოფის  საშუალებას.

Microsoftის გადაწყვეტილებები:

„კერძო ღრუბლის შექმნა“ და ვირტუალიზაცია

ჩვენმა სპეციალისტებმა დიდი გამოცდილება დააგროვეს დინამიკური პლატფორმების აგებაში, რომლებიც წარმოადგენს მძლავრ ინსტრუმენტს.


საჯარო «ღრუბელი»

Microsoft Office 365 სამსახურით სარგებლობისას ორგანიზაციები იღებენ არა მხოლოდ Microsoft Office -ის უპირატესობებს და ფუქციონალს, არამედ „ღრუბლოვანი“ ტექნოლოგიების უპირატესობებსაც, რაც ერთობლიობაში ზრდის კომპანიის თანამშრომელთა ერთობლივი მუშაობის ეფექტურობას ამცირებს ხარჯებს და ათავისუფლებს რესურსებს აქტუალური და სტრატეგიული ბიზნეს-ამოცანების გადაწყვეტისთვის.


კორპორატიული ფოსტა და გაერთიანებული კომუნიკაციები

გაერთიანებული კომუნიკაციების დანერგილი პლატფორმები საწარმოს აძლევს ცენტრალური ოფისებისა და მოშორებული ფილიალების დაქსაქსული ინფრასტრუქტურის ერთად ინტეგრირების, შიდაკორპორატიული კავშირის ხარჯების შემცირების საშუალებას.


ინფრასტუქტურის მართვა და მონიტორინგი, მონაცემთა დაცვა

გადაწყვეტილებები Microsoft Forefront პროდუქტების ბაზაზე ეხმარება კლიენტს მომხმარებელთა საიდენტიფიკაციო მონაცემების მართვის ორგანიზებაში და სთავაზობს უსაფრთხო წვდომას.


რესურსების მართვა

Microsoft Dynamics AX გეგმავს საწარმოს რესურსებს, სთავაზობს საშუალებებს მთელი ორგანიზაციის მართვისთვის, დაწყებული მიწოდებების, შესყიდვებისა და პერსონალის მართვის ჯაჭვით და ერთობლივი მუშაობის ფინანსური პროექტებით დამთავრებული.


ანალიტიკური ანგარიშგებების მართვა

გადაწყვეტილება Business Intelligence, რომელსაც ნერგავს კომპანია Softline- ეს არის აპლიკაციებისა და ტექნოლოგიების ფართო ნაკრები მონაცემთა შეგროვების, შენახვისა და ანალიზისთვის, რომლის დახმარებითაც კორპორატიული მომხმარებელბი იღებენ გადაწყვეტილებებს აქტუალური ინფორმაციის საფუძველზე.


პორტალური გადაწყვეტილებები და დოკუმენტების ბრუნვა

ინფორმაციული ქაოსის სტრუქტურიზაცია და მომხმარებელთა ინფორმაციის საიმედო წვდომის უზრუნველყოფა IT-სთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს.


პროექტებისა და პროგრამების მართვა

საპროექტო მართვის პროცესების ოპტიმიზაციისთვის კომპანია Softline სთავაზობს მომხმარებელს გადაწყვეტილებას Microsoft Project Server პლატფორმაზე.