ანალიტიკური ანგარიშგებების მართვა

გადაწყვეტილება Business Inteligence, რომელსაც ნერგავს კომპანია Softline,-არის აპლიკაციებისა და ტექნოლოგიების  ფართო ნაკრები მონაცემთა შეგროვების, შენახვისა და ანალიზისთვის, რომლის მეშვეობითაც  კორპორატიული მომხმარებლები იღებენ გადაწყვეტილებას აქტუალური ინფორმაციის საფუძველზე.

პლატფორმა Microsoft BI იგება  Microsoft SharePoint Server და Microsoft SQL Server ბაზაზე.

იზრდება  დიდი მოცულობის ინფორმაციის შეგროვებისა და შენახვის ხარისხი.

იზრდება მიღებული გადაწყვეტილებების ეფექტურობა.

მონაცემთა და ავტომატიზებული ანგარიშების უზარმაზარი რაოდენობა.

ბიზნესი შეძლებს უფრო სწრაფ რეაგირებას ცვალებად პირობებზე და გახდება უფრო კონკურენტუნარიანი.

მცირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების და ანგარიშგების გაფორმების დრო.