მ.დ.ც. მოდერნიზაცია

  • მ.დ.ც. აუდიტი პროექტირებაში, მონტაჟში და ექსპლუატაციაში  შეცდომების აღმოჩენის მიზნით;
  • მ.დ.ც.-ში მიმდინარე თერმოდინამიკური პროცესების (CFD) მათემატიკური მოდელირება;
  • მ.დ.ც. მოდერნიზაციის გადაწყვეტილებების მიღება, ენერგოეფექტურობის  გაძლიერება.