მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / დაცული კორპორატიული მობილობა / IT-ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და მიგრაცია

IT-ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და მიგრაცია

Softline სპეციალისტები სთავაზობენ ორი სახის გადაწყვეტას:
IT-ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და მიგრაცია.
ცალკეული ინფრასტრუქტურების სერვისების მოდერნიზება და მიგრაცია: აქტიური დირექტორია, საფოსტო სისტემა და ა.შ.
მიზნები:
- გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა.
- ინფრასტრუქტურის მდგრადობის ზრდა.
- კომპანიის შიგნით IT-მომსახურებების ხარისხის ზრდა.
- ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების ზრდა.
- თანამშრომელთა შიდაკორპორატიული კულტურის ზრდა.
- ფლობის საერთო ღირებულების შემცირება.

ტიპიური სიტუაციები – ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების წინაპირობა

სიტუაცია რისკები

შეუთავსებელი როლების შეთავსება:

  • DC.
  • DHCP.
  • Exchange.
  • PKI.
  • SQL.
  • Remote Desktop Services.
  • TMG.

- ვენდორს შეუძლია უარი თქვას ინცინდენტის გადაწყვეტაზე.

- ამცირებს ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების დონეს.

- ამცირებს საიმედოობის დონეს.

- ზრდის პრობლემების წარმოწმნის ალბათობას სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიების მიგრაციის/მოდერნიზების/ზრდისას.

აპარატული ინფრასტრუქტურა უპირატესად შედგება:

  • სამუშაო სადგურებისაგან.
  • ძლიერ მოძველებული სერვერული მოწყობილობისაგან.
  • საეჭვო სერვერული მოწყობილობისაგან.

- მოწყობილობის, რომელიც არ არის გათვლილი ფუნქციონირებაზე  24х7 რეჟიმში, მწყობრიდან გამოსვლის დიდი ალბათობა, რაც თავის მხრივ იწვევს ფინანსურ ხარჯებს.

- ინფორმაციის დაკარგვა.

 

 

 

 

ასეთი ინფრასტრუქტურის ფლობის საერთო ღირებულება ძალიან მაღალია.

შესაძლო შედეგები და გადაწყვეტილებები
- ფატალური ჩავარდნები და შეცდომები ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებაში.
- დროის და ფინანსური ხარჯები ინფრასტრუქტურის შრომისუნარიანობის აღსადგენად.
- ფინანსრუტი დანაკარგები იძულებითი გაჩერების გამო.
გადაწყვეტა:
- IT-ინფრასტრუქტურის გამოკვლევის/აუდიტის ჩატარება.
- გამოკითხვის ფურცლების შევსება.
- მიზნობრივი არქიტექტურის შემუშავება.
- მიზნობრივი არქიტექტურის მიღწევის ღონისძიებების შემუშავება.
Softline აგრეთვე სთავაზობს მონაცემთა გადაცემის ქსელის მოდერნიზებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს.